Olympisch Kwartier

Project

Nieuwbouw Olympisch Kwartier Amsterdam

Opdrachtgever

Hillen en Roosen Amsterdam

  • Omvang
  • Ca 1.200 m2 houten lambrizering
  • Ca 1.500 m2 houten plafonds
  • Ca 1.000 m2 plafonds openbare ruimte.